Nach dem Beaufsichtigen der Maschinen

group show, curated by F. Malzacher
25.09.2020 – 16.10.2020
LVR-Industriemuseums Kraftwerk Ermen & Engels, Engelskirchen (DE)